W związku z przyjętym programem pn. „Czyste Powietrze”, już od września ub. roku, można składać wnioski o dofinansowanie prac termomodernizacyjnych oraz wymiany źródeł ciepła.

Program ten ma na celu wzrost efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych, a co za tym idzie poprawę jakości powietrza.

Wykonanie audytu energetycznego jest ważnym i pierwszym krokiem jaki powinniśmy uczynić aby poprawić jakość energetyczną budynku poprzez pozyskanie wsparcia finansowego oferowanego przez Program Czyste Powietrze.

 

Czym jest  audyt energetyczny?

Audyt energetyczny pozwala określić optymalny zakres prac termomodernizacyjnych w Państwa budynku oraz zapewnia uzyskanie dofinansowania w Programie Czyste Powietrze. 

Zawiera informacje dotyczące optymalnych parametrów ocieplenia budynku tj. grubości i współczynnika przewodzenia ciepła izolacji termicznej. Ponadto w audycie zawarty jest kosztorys prac termomodernizacyjnych. Posiadanie audytu energetycznego budynku, zapewni Państwu prawidłowe rozliczenie inwestycji termomodernizacyjnej, niwelując ryzyko utraty dofinansowania.

 

Czyste Powietrze w skrócie.

W przypadku budynków ogrzewanych kotłami na paliwo stałe tj. węgiel, biomasa, które nie spełniają wymogów minimum 5 klasy normy europejskiej EN 303-5:2012 lub ekoprojektu (Ecodesign), aby uzyskać dofinansowanie należy spełnić warunek jakim jest wymiana kotła na taki, który spełni powyższe wymagania. Ponadto jeśli istnieje opcja podłączenia budynku do sieci gazowej lub ciepłowniczej, wówczas nie ma możliwości dalszego korzystania z paliw stałych. 

 

Jeżeli dom został wybudowany na mocy pozwolenia na budowę, wydanego przed 15 grudnia 2002 r., wówczas możliwe jest dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynku. Pod pojęciem tym należy rozumieć:

  • wymianę źródła ciepła, 
  • docieplenie przegród zewnętrznych,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • modernizację instalacji centralnego ogrzewania, 
  • modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej,
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

 

W przypadku budynków nowszych – pozwolenie na budowę wydane zostało po 15 grudnia 2002 r., w których pierwsze źródło ciepła jest na paliwo stałe i nie spełnia wymagań stawianych przez Program, również istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na kompleksowe prace termomodernizacyjne. Ich zakres  jest taki sam jak w przypadku budynków starszych.

 

UWAGA: Dla budynków, w których istniejące pierwsze źródło ciepła to np. kocioł na paliwo stałe 5 klasy, kocioł gazowy – czyli urządzenia spełniające wymogi Programu, nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania dla żadnych prac termomodernizacyjnych.

 

W budynkach, które powstały niedawno lub powstają (nie zostały oddane do użytkowania), istnieje możliwość pozyskania dofinansowania zakupu oraz montażu gazowego lub olejowego kotła kondensacyjnego, pompy ciepła, kotła na paliwa stałe spełniającego wymogi opisane wcześniej, węzła cieplnego.

Jednakże przegrody budynku musza spełniać wymagania dotyczące izolacyjności termicznej , co zostało określone w Warunkach Technicznych obowiązujących od 2021 r. oraz zakup ww. urządzeń nastąpił przed 31 grudnia 2019 roku. 

 

W każdym z powyższych przypadków istnieje możliwość uzyskania pożyczki na zakup paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, w wysokości 100 % kosztów.

 

Wysokość przyznanej dotacji jest zależna od dochodu w przeliczeniu na 1 osobę w gospodarstwie domowym. Pozostały koszt termomodernizacji można finansować zarówno  z pożyczek wspomnianych powyżej lub też ze środków własnych.

 

Maksymalny koszt kwalifikowany przewidziany do wsparcia dotacyjnego to 53 000 zł i nie podlega opodatkowaniu. 

Beneficjentem Programu Czyste Powietrze może być osoba fizyczna posiadająca prawo własności lub będąca współwłaścicielem budynku.  

 

Realizacja Programu Czyste Powietrze została przewidziana na lata 2018-2029. Podpisywanie umów możliwe jest do końca 2027 roku. Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Wnioski należy składać do właściwych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.